ul. Rzepichy 7
05-090 Raszyn

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna, która posiada uprawnienia zawodowe do wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Rzeczoznawca może również przygotowywać opracowania i ekspertyzy, które nie stanowią operatu szacunkowego, a dotyczą rynku nieruchomości oraz świadczyć usługi w zakresie doradztwa.

W celu uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawca musi spełnić następujące wymogi:

Rzeczoznawca majątkowy uzyskuje prawo do wykonywania czynności zawodowych od dnia wpisu do centralnego rejestrów rzeczoznawców majątkowych prowadzonych przez właściwego Ministra. Wykonywanie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego bez uprawnień jest nielegalne i podlega karze. Działalność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego jest regulowana zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest to zawód zaufania publicznego, wobec tego rzeczoznawca majątkowy jest obowiązany do wykonywania swoich czynności ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zachowując bezstronność. Jest również zobowiązany do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji oraz zachowania poufności. P odlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.