ul. Rzepichy 7
05-090 Raszyn

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest to postępowanie w wyniku, którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości. Problematyka wyceny nieruchomości uregulowana jest w ustawie w gospodarce nieruchomościami. Przepisy ustawy dotyczące wyceny stosuje się do wszelkiego rodzaju nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia lub sposobu korzystania i bez względu na to, komu przysługują do nich prawa rzeczowe albo obligacyjne, z wyłączeniem wyceny dokonywanej w związku ze stosowaniem ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Wyceny nieruchomości dokonuje się dla wielu celów, przy czym najczęściej dla:

Podmiotem uprawnionymi do dokonywania wyceny nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy.